കെഎസ്ആര്‍ടിസിയിലെ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം; പ്രൈമറി അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ സൊസൈറ്റികളുമായി എംഒയു ഒപ്പിട്ടു

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയിലെ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രൈമറി അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ സൊസൈറ്റികളുമായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടെ

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ: പുനഃപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃപരിശോധനാ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുമായി ചർച്ചചെയ്ത്