വൈദ്യ പരിശോധനക്കായി

Web Desk
Posted on October 22, 2019, 3:52 pm

എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി പി ഐ നേതാക്കളെ വൈദ്യ പരിശോധനക്കായി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു

Pho­to: V N Krish­naprakash