ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ ഹലാല്‍ ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന സംഘപരിവാര്‍ പ്രചാരണം തള്ളി ബിസിസിഐ

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ ഹലാല്‍ ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന സംഘപരിവാര്‍ പ്രചാരണം തള്ളി ബിസിസിഐ