കുരുമുളകു കൊടികളേ കൊണ്ടുപോകാനാകൂ; ഞാറ്റുവേല തിരമുറിയാതെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുല്ലക്കര

കുരുമുളകു കൊടികളേ കൊണ്ടുപോകാനാകൂ, ഞാറ്റുവേല തിരമുറിയാതെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് സിപിഐ നേതാവ് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ.

ജനങ്ങള്‍ക്ക് നേതാവിന്റെ കരിയര്‍ ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല

ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കുന്നതും അതുപേക്ഷിക്കുന്നതുമെല്ലാം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായി തോന്നാമെങ്കിലും അതങ്ങനെയല്ല.

കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമൂഹ്യമൈത്രി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യുദ്ധം: കനയ്യകുമാര്‍

കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമൂഹ്യക മൈത്രി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന് സിപിഐ ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം