പൈക വിദ്രോഹ്

ഒഡിഷയിലെ പൈക വിദ്രോഹ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 1817‑ൽ നടന്ന പൈകപ്രക്ഷോഭം

വി ടി എന്ന തീപ്പന്തം

സാമൂഹിക വിപ്ലവകാരിയും എഴുത്തുകാരനും. അന്തർജനങ്ങളെ “അടുക്കളയിൽനിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കു’ നയിച്ച ക്രാന്തദർശിയും സാമൂഹികപരിഷ്കരണത്തിനു സാഹിത്യത്തെ