കോവിഡ്കാല ഭക്ഷണചിന്തകൾ

രുചികരമായ ഭക്ഷണം വയറുനിറയെ സംതൃപ്തിയോടെ കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും. സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിലൂടെ

മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി: പത്താം ക്ലാസിലെ ‘അമ്മത്തൊട്ടില്‍’ എന്ന കവിതയ്ക്ക് ആസ്വാദനം; അമ്മത്തൊട്ടിലാടുമ്പോൾ

പുതു തലമുറയിലെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും പുരാവസ്തു എന്ന് ഓമനപ്പേരിട്ടു വിളിക്കുന്ന വൃദ്ധജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന

പൈക വിദ്രോഹ്

ഒഡിഷയിലെ പൈക വിദ്രോഹ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 1817‑ൽ നടന്ന പൈകപ്രക്ഷോഭം