സിപിഐ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം: ഗ്രാമ — നഗരങ്ങളും ഭവനങ്ങളും സമരകേന്ദ്രങ്ങളായി

ഉപജീവനത്തിനും സമത്വത്തിനും നീതിക്കുംവേണ്ടി ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയര്‍ത്തി സിപിഐ ആഹ്വാനം ചെയ്ത