എല്ലാ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണം: സിപിഐ

യെസ് ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം