വർണങ്ങളുടെ ലോകത്ത്…

പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും അ­പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാലങ്ങളായെങ്കിലും, അക്ഷരം ക്ഷയിക്കാത്തതായി നിലനില്ക്കും എന്ന

രാത്രി

അതാ ഒരു കുട്ടി വാനം നോക്കി നില്‍ക്കുന്നു പറയുന്നു തോഴിയോട് തിങ്കളതാ… സൂര്യന്‍

ഹരിത വിസ്മയം…

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളുടെ വർത്തമാനമത്രയും കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കൃഷി ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് മതിയായ