രാജ്യത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കിട്ടാനുള്ള വേതന കുടിശിക 5000 കോടി

രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കിട്ടാനുള്ള വേതന കുടിശിക 5000 കോടിയിലധികം

നഗര്‍നാര്‍ സ്റ്റീല്‍ പ്ലാന്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം: തൊഴിലാളികളുടെ സമരം തുടരും

നാഷണല്‍ മിനറല്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോര്‍പറേഷനി (എന്‍എംഡിസി) ല്‍ നിന്നും വേര്‍പ്പെടുത്തി നഗര്‍നാര്‍ സ്റ്റീല്‍

കോവിഡ്; ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് 210 കോടിരൂപയുടെ ധനസഹായം

കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ധനസഹായമായി

ആധാരമെഴുത്ത്, പകർപ്പെഴുത്ത്, സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ ധനസഹായം

കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ആധാരമെഴുത്തുകാരുടെയും, പകർപ്പെഴുത്തുകാരുടെയും,

തൊഴിലുടമ വിഹിതം അടച്ചില്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളികള്‍ ഇഎസ്‌ഐ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹര്‍: ഹൈക്കോടതി

തൊഴിലുടമ വിഹിതം അടച്ചില്ലെങ്കിലും തൊഴിലാളികള്‍ ഇഎസ്‌ഐ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹരെന്ന് ഹൈക്കോടതി.. ഇഎസ്‌ഐ വിഹിതം