കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആസ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികളാണ് നരേന്ദ്ര മോഡി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്; പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ

കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആസ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികളാണ് നരേന്ദ്ര മോഡി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സി പി

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ  ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി: സർക്കാർ ധനസഹായം 20 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക

ചാലിയം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ  ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായം 20 ലക്ഷം രൂപയായി

എഐടിയുസി സമ്മേളനം; പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് രക്തനക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കി

ആലപ്പുഴ: എഐടിയുസി ശതാബ്ദി ദേശിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് രക്തനക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്മരണകൾ പുതുക്കി.

കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണ പരിപാലന ബില്ലിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കും: എഐടിയുസി

ആലപ്പുഴ: കടലും കടൽ തീരവും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതുവാനുള്ള കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ബന്ധന