നാടോടിപ്പാട്ടിലെ പ്രകാശം (ന്‍)

ശാസ്താംകോട്ട ഭാസ് “ആദിയില്ലല്ലോലന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലംപോയായുകത്തിൽ ഇരുളുമില്ലല്ലോവെളിച്ചമില്ലല്ലോ ലക്കാലംപോയായുകത്തിൽ… ഊണുമില്ലല്ലോലുറക്കമില്ലല്ലോ ലക്കാലംപോയായുകത്തിൽ രയ്യരയ്യാ. .

മോഹനോമിക്സ്

പ്രദീപ് ചന്ദ്രന്‍ ജെ എം കെയ്ൻസോ മാൽത്തൂസോ അമർത്യാസെന്നോ അല്ല കൊല്ലം പരവൂർ

തണലിടം

മനു പോരുവഴി മിനി ചന്ദ്രമോഹൻ ഒരു തണലാണ്. രണ്ടര ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന നൂറായിരം