ആരോഗ്യ മേഖലക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക; പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുക

മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലഘട്ടം മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. സ്വന്തം

കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാട് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന് തടസം: കാനം

കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് നമ്മുടെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായകമല്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി

രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിയത് സംഘടിത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം; കാനം രാജേന്ദ്രൻ

രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലുള്ള സംഘടിത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്ക് വിസ്മരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന്